Make your own free website on Tripod.com

BAZI SUÇ FAİLLERİ HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜMLERE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 4450 SAYILI KANUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

I. KANUNUN AMACI

26.8.1999 Tarih ve 4450 Sayılı Kanun 29.08.1999 Tarih ve 23801 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kamuoyunda "Pişmanlık Yasası" olarak bilinen 3419 Sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun uygulanma süresince azami fayda sağlamıştır.

3419 Sayılı Kanunun 1 nci maddesinin yürürlükten kalkması ve cezaevlerinde tutuklu bulunan yüzlerce örgüt mensubunun bu imkandan yararlanamaması sebebiyle, anılan Kanuna yeniden işlerlik kazandırılması ve kanundan yararlanmak isteyenlere yeni bir imkan sağlanması amacıyla çıkarılan 28.02.1995 tarihli ve 4085 Sayılı Kanunla 1 nci madde yeniden düzenlenmiş, ancak bu madde de 8.7.1995 tarihinde yürürlükten kalkmıştır.

Ancak, terör örgütü başı Abdullah ÖCALAN'ın devletimizin kararlı politikaları sonucu Kenya'da yakalanarak ülkemize getirilmesi sonucu gelişen süreçte, terör örgütlerinin çok sayıdaki mensubunun doğru olanı görerek, silahı bırakıp AİLE OCAĞINA dönmek üzere anılan kanundan yararlanmak için talepleri bulunduğundan, 4450 Sayılı Kanunla yukarıda sözü edilen 1 nci madde yeniden düzenlenmiş,  yürürlük süresi altı ayla, geçici maddesinde ise bazı müracaatlar üç ayla sınırlı tutularak son fırsat yaratılmıştır.

II. SİYASİ VE İDEOLOJİK AMAÇLA SUÇ İŞLEMEK İÇİN KURULMUŞ TEŞEKKÜL, SİLAHLI ÇETE VE CEMİYET MENSUPLARINDAN SUÇA İŞTİRAK ETMEYENLER VE SUÇA İŞTİRAK ETMİŞ OLUP DA HAKLARINDA TAHKİKATA GEÇİLMEMİŞ OLANLARIN DURUMU

3419 Sayılı Kanunun 4085 sayılı Kanunla yeniden duzenlenen 1. maddesinin 8.7.1995 tarihinde yürürlükten kalkması nedeniyle, anılan Kanundan yararlanmak isteyen yüzlerce örgüt mensubu bu imkandan mahrum kalmıştır. Anılan kişilere de bu imkanın sağlanması ve böylece terörist grupların çözülmesinin hızlandırılması için 4550 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile düzenlemeler getirilmiştir.

A. CEZA VERİLMEYECEK HALLER

Siyasi ve ideolojik amaçla suç işlemek için TCK nun 313. maddesine göre kurulmuş TEŞEKKÜL, TCK nun 125 ve 131. maddeleri ile 146 ila 162. maddelerinde yazılı suçları işlemek üzere kurulmuş SİLAHLI ÇETE VE CEMİYET MENSUPLARINDAN:

a) Bu telekkül, çete ve cemiyet tarafından işlenen suçlara İŞTİRAK EMEYENLER

b) Suçlara iştirak etmiş olmakla beraber haklarınad TAKİBATA BAŞLANMAMIŞ OLANLAR,

KANUNUN 1 NCİ MADDESİNDEN YARARLANMALARI İÇİN AŞAĞIDAKİ KOŞULLARI TAŞIMALARI GEREKİR:

1 - ÖN KOŞUL :

Yetkili makamlara MUKAVEMET göstermeksizin kendiliğinden TESLİM OLMALARI GEREKİR.

2 - OLUMSUZ KOŞULLAR :

a) Silahlı teşekkül, çete veya vemiyet KURANLAR,

b) Bunları YÖNETENLER,

c) Üst seviyede AMİRLİK veya KUMANDAYA haiz olanlar,

d) Silah kullanarak güvenlik kuvvetlerinden birini ve diğer bir kimseyi ÖLDÜRMEK veya YARALAMAK'tan suçlu bulunanlar,

e) GEÇİCİ 2 nci madde kapsamına girenler (Daha önceki kanunlardan yararlanıp yeniden suç işleyenler),

BU KANUNDAN YARARLANMAYACAKTIR.

3 - OLUMLU KOŞULLAR :

Örgütün yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek suretiyle:

a) Teşekkül, çete ve cemiyetin DAĞILMASINA VEYA MEYDANA ÇIKARILMASINA neden olanlar veya

b) Güvenlik kuvvetlerine silah veya malzemeyi TESLİM EDENLER veya

c) Teşekkül, çete veya cemiyetin amaçladığı suçun işlenmesine ENGEL OLANLAR

Hakkında CEZA VERİLMEZ. (4450 sayılı K.M. 1/1)

B. CEZA İNDİRİMİ UYGULANMASINI GEREKTİREN HALLER

3419 sayılı Kanunun 4450 sayılı Kanunla Değişik 1 nci maddesinin ikinci fıkrasından yararlanılabilmesi için:

1. Teşekkül mensubu olup da 29.8.1999 tarihinden önce suç işleyenler,

2. Türk Ceza Kanununun 125 ve 131 inci maddeleri ile 146 ila 162 nci maddelerinde yazılı suçları 29.8.1999 tarihinden önce işleyenler,

3. Türk Ceza Kanunu'nun 171 inci maddesindeki gizli ittifak mensuplarından;

Birisi SUÇU ve DİĞER FAİLLERİ 29.8.1999 tarihinden sonra açılacak SON TAHKİKATA KADAR yetkili makamlara İHBAR ettikleri takdirde;

Haklarında koşulların uygun olması halinde CEZA İNDİRİMİ uygulanacaktır.

4. Ancak bunların da, olumsuz koşulları taşımamaları gerekmektedir.

C. 29.8.1999 TARİHİNDEN SONRA SUÇ İŞLEYENLERİN DURUMU

Teşekkül, Çete veya Cemiyet tarafından 29.8.1999 tarihinden sonra işlenen suçlara iştirak edenler haklarında TAHKİKATA başlanmadan önce SUÇU ve DİĞER FAİLLERİ SON TAHKİKATA kadar yetkili makamlara İHBAR ettikleri takdirde haklarında mahkemenin takdirine göre CEZA VERİLMEZ veya CEZA İNDİRİM hükümleri uygulanır.

D. YARDIM VE YATAKLIKTA BULUNANLAR

4450 sayılı Kanun ile değişik 3419 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre, barınacak yer gösterenler veya erzak veya silah ya da cephane tedarik edenler de bu Kanunun 1 nci maddesinde öngörülen İNDİRİM hükümlerinden yararlanacaklardır.

III. SİLAHLI ÇETE, CEMİYET VE TEŞEKKÜL MENSUBU OLUP DA 29.8.1999 TARİHİNDEN ÖNCE İŞLENEN SUÇLARA İŞTİRAK ETMEYİP HAKLARINDA TAHKİKAT YAPILANLARIN DURUMU

A. HAKLARINDA HAZIRLIK VE SON TAHKİKAT YAPILMAKTA OLANLAR İLE MAHKUMİYET HÜKMÜ KESİNLEŞENLER

1- 29.8.1999 tarihinden itibaren ÜÇ AY içinde;

a) YETKİLİ MAKAM veya

b) Hükmü veren MAHKEMEYE başvurmaları gerekir.

Başvurularında vermiş oldukları bilgilerle teşekkül, gizli ittifak, çete veya cemiyetin "DAĞILMASINA" veya ORTAYA ÇIKARTILMASINA neden olanlar hakkında CEZA VERİLMEZ (Geçici MAdde 1/A-a)

2. 29.8.1999 tarihinden önce hakkında yapılan tahkikatın herhangi bir aşamasında veya tahkikata başlanmadan önce veya hükmü kesinleştikten sonra yetkili makamlara açıklama yapmak suretiyle Teşekkül, Çete, Gizli İttifak veya Cemiyetin DAĞILMASINA veya ORTAYA ÇIKARTILMASINA neden oldukları anlaşılanlar.

a) YETKİLİ makam veya

b) Davayı gören MAHKEME veya

c) Hükmü veren MAHKEME'ye

Başvuracaklardır.

Bunlar hakkında da sonuca ve mahkemenin takdirine göre CEZA VERİLMEYECEKTİR. (Geçici Madde 1/A-b)

B. 29.8.1999'DAN ÖNCE HAKLARINDA YAPILAN TAHKİKATIN HERHANGİ BİR AŞAMASINDA VEYA TAHKİKATA BAŞLANMADAN ÖNCE VEYA HÜKMÜN KESİNLEŞMESİNDEN SONRA YETKİLİ MAKAM VEYA MAHKEMEYE BAŞVURANLARIN DURUMU

Bu durumda olanlar da:

Verecekleri bilgilere Teşekkül, Çete, Gizli İTTİFAK veya Cemiyetin DAĞILMASINA veya ORTAYA ÇIKARILMASINA neden olmaları halinde bunlar hakkında da sonuca ve mahkemenin takdirine göre CEZA VERİLMEYECEKTİR. (Geçici Madde 1/A-b)

IV- SİLAHLI ÇETE, CEMİYET, TEŞEKKÜL VE GİZLİ İTTİFAK MENSUBU OLUP DA 29.8.1999 TARİHİNDEN ÖNCE SUÇ İŞLEYİP HAKLARINDA TAHKİKAT YAPILANLARIN DURUMU.

A. 1- Haklarında SON TAHKİKAT yapılmakta olanlar veya,

2- Mahkumiyet Hükmü KESİNLEŞENLER

SUÇU VE FAİLLERİ;

a) ÜÇ AY içinde

b) Davayı görmekte olan MAHKEMEYE veya

c) Hükmü veren MAHKEMEYE BAŞVURMAK suretiyle,

DURUMLARI UYGUN GÖRÜLENLER HAKKINDA mahkemenin takdirine göre, "CEZA İNDİRİMİ" UYGULANIR. (Geçici Madde 1/b-a)

B. Haklarında yapılan tahkikatın herhangi bir safhasında veya tahkikata başlanmadan önce veya hüküm kesinleşmesinden sonra SUÇU veya FAİLLERİ 29.8.1999 tarihinden önce YETKİLİ MAKAMLARA açıklamış olanların;

DURUMLARI UYGUN GÖRÜLENLER HAKKINDA mahkemenin takdirine göre, "CEZA İNDİRİMİ" UYGULANIR. (Geçici madde 1/B-b)

C. YARDIM VE YATAKLIKTA BULUNANLAR

Bunlar hakkında durumları uygun görülenler hakkında mahkemenin takdirine göre CEZA VERİLMEZ veya CEZA İNDİRİMİ uygulanır. (Geçici madde 1)

GEÇİCİ MADDE HÜKÜMLERİNDEN YARARLANACAKLARIN (HAKLARINDA TAHKİKAT BAŞLAYANLAR) BU KANUNDAN YARARLANABİLMELERİ İÇİN OLUMSUZ KOŞULLARI TAŞIMAMALARI GEREKİR.

3419 sayılı Kanunun 4450 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesi 29.8.1999 tarihinden itibaren ALTI AY SÜREYLE YÜRÜRLÜKTE KALACAKTIR.