Make your own free website on Tripod.com

BİBLİYOGRAFYA

ARŞİV BELGELERİ:

 1. TÜRK ARŞİVLERİ
 1. BOA, Buyruldu Defteri, Nu. 5 s. 44-57.
 2. BOA, DUİT, Nu. 67/1-1
 3. Aspiration et Agissement Révolutionnaires des Comités Armeniens avant et aprés la proclamation de la Constituon Ottomane, Constantinople 1917.
 4. The Turco-American Question: The Turkish Point of View, Published by The National Congress of Turkey, Constantinople 1919.
 5. TBMM Gizli Celse Zabıtları, C.3, Ankara 1985.
 6. Osmanlı Belgelerinde Ermeniler(1915-1920) yay., Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 1994.
 7. Hüseyin Nazım Paşa, Ermeni Olayları Tarihi, I. yay. , Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 1994.
 1. İNGİLİZ ARŞİVLERİ:
 1. British Documents on Ottoman Armenians, 1856-1880, Vol.I, Ed. by Bilal N. Şimşir, Ankara 1982.

SÜRELİ YAYINLAR:

 1. DERGİLER
 2. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi(AÜTİTED)

  Armenian Voice

  Belgeler

  Belleten

  Byzantion

  Cross-roads

  İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası (İÜİFM)

  Osmanlı Tarih Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

  Revue des Etudes Arméniennes (REA)

  The Armenian Review (TAR)

  The Journal of Ottoman Studies (JOS)

  Türk Dünyası Tarih Dergisi (TDTD)

  Yankı

 3. GAZETELER

Arev

Hürriyet

Marmara

Tercüman

The Armenian Mirror-Spectator

The Armenian Reporter

The Armenian Weekly

Yeni Şafak

KİTAPLAR VE MAKALELER

A Directory of the Armenian Diaspora Personalities and Organisations, published by the Editorial Board of OVENA, Beirut 1980.

A Qui la Faute? Aux Partis Rev. Arménien, publicationde la Revue Dadjar, Constantinople 1917.

About, Edmond, La Gréce contemporaine, Paris 1851.

Akçam, Taner, Türk Ulusal Kimliği ve Ermeni Sorunu, İstanbul 1992.

Akçora, Ergünöz, "Milli Mücadele Yıllarında Kurulmuş Faydalı ve Zararlı Cemiyetler", TDTD, Sayı:4 (Nisan 1987), s.17-21.

Akgün, Seçil, General Harbord'un Anadolu Gezisi ve (Ermeni Meselesi'ne Dair) Raporu (Kurtuluş Savaşı Başlangıcında), İstanbul 1981.

Akyüz, Yahya, Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu (1919-1922), Ankara 1975.

Alem, Jean-Pierre, L'Arménie, Paris 1972.

Amadouni, G., L'Eglise Arménienne et la Catholicite, Venezia 1878.

"An Eyewitness Report On The Situation in Lebanon", TAR, Vol.29 (1977), s. 183-204.

Aprahamian, Sima, "A Multitude of Overlapping Identities: A Lebanese Armenian Community in the Bekaa Valley of Lebanon", TAR, Vol. 43, Nu. 1/169(Spring 1990), s. 67-83.

Armaoğlu, Fahir H., Siyasi Tarih Dersleri (1789-1919), Ankara 1961.

Armenian American Almanac, California 1985.

Asaf, Mehmed, 1909 Adana Ermeni Olayları ve Anılarım, yay. haz., İsmet Parmaksızoğlu, Ankara 1982.

Aslan, Kévork, Etudes historiques sur le peuple Arménien, Paris 1909.

Aslan, Yasin, Can Azerbaycan(Karabağ'da Talan Var), Ankara 1990.

Ataöv, Türkkaya, Ermeni Sorunu: Bibliyografya, Ankara 1981.

Atatürk, M. Kemal, Nutuk, I, 1919-1920, İstanbul 1967.

Atatürk, M. Kemal, Nutuk, 1919-1927, bugünkü dille yay. haz.,Zeynep Korkmaz, Ankara 1991.

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, I, 1919-1938, II, 1906-1938, 3. Baskı, Toplayan: Nimet(Arsan) Unan, Ankara 1981.

Atatürk'ün Milli Dış Politikası, C.I. Ankara 1981.

Aydın, M. Akif, İslam Osmanlı Hukuku, İstanbul 1985.

Barkan, Ömer Lütfi, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Bir İskan ve Kolonizasyon Metodu Olarak Sürgünler", İÜİFM, C. XI, Sayı: 1-4, İstanbul 1949-1950, s. 524-569.

Baykara, Tuncer, Anadolu'nun Tarihi Coğrafyasına Giriş, Anadolu'nun İdari Taksimatı, I, Ankara 1988.

Bayramoğlu, N. Nisa, Amerika Birleşik Devletleri'nde Lobi Faaliyetleri, Ankara 1985.

Bayur, Tusuf Hikmet, Türk İnkılabı Tarihi, C. III, Kısım: 3, Ankara 1983.

Bedoyan, Hratch, "The Social, Political and Religious Structure of the Armenian Community in Lebanon", TAR, Vol. 32, Nu. 2/216 (June 1979), s.119-130.

Bekius, R.A., "The Armenian Community in Amsterdamin the 17th and 18th Centruis: Integration and Disintegration", paper presented at the 1st Conference of the Assocition Internationale des Etudés Arméniennes, 30-31 Ağustos 1983.

Bergland Karabagh: Utopien und Wahrheiten, Ankara 1989.

Beydilli, Kemal, "1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Doğu anadolu'dan Rusya'ya Göçürülen Ermeniler", Belgeler, Sayı:17 (Ankara 1988), s. 365-434.

Bouldoukian, Meguerditch, "Armenian Business in Lebanon", TAR, Vol. 32, Nu. 2/126 (June 1979), s. 131-133.

Bozkurt, Gülnihal, Alman-İngiliz Belgelerinin ve Siyasi Gelişmelerin Işığı Altında Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşlarının Hukuki Durumu (1839-1914), Ankara 1989.

Cemal Paşa, Hatırat (1913-1922), İstanbul 1922.

Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet, C. II, yeni tertip, 2. Baskı, İstanbul 1309.

Çark, Rh. Y.G., Türk Devleti Hizmetinde Ermeniler, 1453-1953, İstanbul 1953.

Dadrian, Vahakn N., Ulusal ve Uluslararası Hukuk Sorunu Olarak Jenosid, İstanbul 1995.

Demirkent, Işın, Urfa Haçlı Kontluğu Tarihi, İstanbul 1974.

Der-Karabetian, Aghop H.; "Image and Self-Image of Armenians in Lebanon: A Psychosocial Perspective, "The Armenian Image in History and Literature, Editor: Richard G. Hovannisian, Malibu, California 1981, s. 241-249.

Ener, Kasım, Çukurova Kurtuluş Savaşından Adana Cephesi, Ankara 1970.

Ercan, Yavuz, Kudüs Ermeni Patrikhanesi, Ankara 1988.

Erim, Nihat, Devletlerarası Hukuk ve Siyasi Tarih Metinleri: Osmanlı İmparatorluğu Andlaşmaları, C. I, Ankara 1953.

Erkin, Feridun Cemal, Türk-Sovyet İlişkileri ve Boğazlar Meselesi, Ankara 1968.

Eryılmaz, Bilal, Osmanlı Devleti'nde Millet Sistemi, İstanbul 1992.

Feighl, Erich, A Myth of terror, Armenian Extremism: Its Causes and Its Historicak Context, Salzburg 1986.

Fromkin, David, Barışa Son Veren Barış: Modern Ortadoğu Nasıl Yaratıldı? (1914-1922), İstanbul 1993.

Ghazarian, Salpi Haroutinian, "Brave New World: Armenians in Transition", Armenian Voice, Sayı:11 (February 1992), s. 12-15.

Goodsell, Fred Field, "Tarihsel Görünüm", İstanbul 1920, Editor: Clarence Richard Johnsan M.A., çev. Sönmez Taner, İstanbul 1995, s.21-81.

Gönlübol, Mehmet-Haluk Ülman, "İkinci Dünya Savaşından Sonra Türk Dış Politikası (1945-1964), Genel Durum", Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1973, C. I,4. Baskı, Ankara 1977, s.195-345.

Göyünç, Nejat, Osmanlı İdaresinde Ermeniler, İstanbul 1983.

Granville, Edgar, "La tsarisme en Asia Mineure", RPI, 1917, Türk. tcr., Orhan Arıman, Çarlık Rusyası'nın Türkiye'deki Oyunları, Ankara 1967.

Grousset, René, Historie de L'Armenia des origines a 1071, Paris 1973.

Gunter, Michael M., "The Armenian Dashnak Party In Crisis", Cross-roads (Nu. 26, 1987), s. 75-88.

Gürün, Kamuran, The Armenian File: The Myth of Innocence Exposed, London 1985.

Heyd, W., Histoire du Commerce du Levant au MoyenAge, Paris 1936, Türk, trc., Enver Ziya Karal, Yakın Doğu Ticaret Tarihi, Ankara 1975.

Histoire des Arméniens, Sous La Direction de Gérard Dédéyan, Editions Privat, 1982.

Hocaoğlu, Mehmed, Tarihte Ermeni Mezalimi ve Ermeniler, İstanbul 1976.

Honigman, E., "Urfa", İA, 13. Cilt, İstanbul 1988, s. 50-57.

Howorth, Henry H., History of the Mongols from the 9th to the 19th century, Vol.II, London 1876.

Hyland, Francis P., Armenian Terrorism: The Past, the Present, the Prospects, Oxford 1991.

İlter, Erdal, Ermeni Meselesi'nin Perspektifi ve Zeytun İsyanları (1780-1880), Ankara 1988.

İnalcık, Halil, "Ottoman Methods of ConQuest", SI, Vol. II (1954), s.103-129.

------------, The Ottoman Empire: The Classical Age 1300-1600, London 1973.

İnciciyan, P.G., 18. Asırda İstanbul, Trc., Hrand D. Andreasyan, 2. Baskı, İstanbul 1976.

Jaeschke, Gotthard, Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi, Ankara 1970.

Jorga, N., Geschichte des Osmanischen Reiches, V, Türk. trc., B. Sıtkı Baykal, Osmanlı Tarihi, 1774-1912, C.V., Ankara 1948.

Kabaklı, Ahmet, "Türkler'den Dini Müsamaha", Tercüman, 15 Mart 1981.

Kalman, M., Batı-Ermenistan (Kürt İlişkileri) ve Jenosid, İstanbul 1994.

Karabekir, Kazım, İstiklal Harbimiz, 2. Baskı, İstanbul 1969.

Kaal, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi: Nizam-ı Cedit ve Tanzimat Devirleri (1789-1856) C.V. 2. Baskı, Ankara 1961.

Kaal, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi: Birinci Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri (1876-1907), C. VIII, Ankara 1961.

Karpat, Kemal, "Ottoman Population Records And The Census of 1881/82-1893", IJMES, IX(2), May 1978, s.237-274.

Kaşgarlı, Mehlika Aktok, "Ortaçağ Ermeni Tarihleri Kritiği", Tarih Boyunca Türkler'in Ermeni Toplumu İle İlişkileri, Ankara 1985, s.323-330.

Katliam (Albüm), İstanbul 1993.

Kazıcı, Ziya-Mehmet Şeker, İslam-Türk Medeniyeti Tarihi, İstanbul 1981.

Kévorkian, Raymond H.-Paul B. Paboudjian, Les Arméniens dans L'Empire Ottoman, Paris 1992.

Kırzıoğlu, M. Fahrettin, Kars Tarihi, I. Cilt, İstanbul 1953.

Kocabaşoğlu, Uygur, Kendi Belgeleriyle Anadolu'daki Amerika: 19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Amerikan Misyoner Okulları, İstanbul 1989.

Kodaman, Bayram, Sultan II. Abdülhamid Devri Doğu Anadolu Politikası, Ankara 1987.

Köprülü, Fuad, "Türk Edebiyatının Ermeni Edebiyatı Üzerindeki Te'sirleri", Edebiyat Araştırmaları, Ankara 1966, s. 236-269.

Kurat, Yuluğ Tekin, Osmanlı İmparatorluğu'nun Paylaşılması, 2. Basım, Ankara 1986.

Küçük, Cevdet, "XIX. Asırda Anadolu'da Ermeni Nüfusu", Türk tarihinde Ermeniler, İzmir 1983, s. 75-95.

L'angleterre et les Arméniens(1839-1904), S-Granvenhage, M. Van Der Beek's Hofboekhandel, 1918.

Lang, David Marshall, Armenia: Cradle of Civilization, Second Edition, London 1978.

Laurent, J., "Les origines mediévales de la Question Arménienne", REA, tome I, fascicule I, Paris 1920.

Les Comitée rév Arméniens et La Colonie Arménienne d'Amérique, Constantinople 1918.

Lowry, Heath W., "Nineteenth and Twentieth Centurt Armeniane Terrorism: Threads of Continuety", International Terrorism and the Drug Connection, Ankara 1984, s.71-83.

Lozan Barış Konferansı: Tutanaklar-Belgeler: Konferansta İmzalanan Senetler (30 Ocak ve 24 Temmuz 1923), İkinci Takım, Cilt II, çev., Seha L. Meray, İstanbul 1993.

Lynch, H.F., Armenia: Travels and Studies, Vol. II, Beriut 1967.

Marashlian, Levon, "Population Statistics on Ottoman Armenians in the Context of Turkish Historiography", TAR, Nu. 4-160 (1987), s.1-59.

Mayewski (General), Van, Bitlis Vilayetleri Askeri İstatistiği, İstanbul 1330.

McCarty, Justin, "Armenian Terrorism: History as Poison and Antidode", International Terrorism and The Drug Connection, Ankara 1984, s.85-94.

Mécérian, Jean, Histoire et institutions de I'Eglise Arménienne, Beriut 1965.

Mikascha, II, Leipzig 1793.

Moltke, Helmuth von, Briefe über Zustande und Begeberheitenin der Turkei aus den Jahren 1835 bis 1839, Berlin 1917, Türk. trc., Hayrullah Örs, Türkiye Mektupları, İstanbul 1969.

Morgan, Jacques de, Histoire Du Peuple Arménien, Paris 1919.

Nalbandian, Louise, The Armenian Revolutionary Movement: The Development of Armenian Political Parties through the Nineteenth Century, Berkeley and Los Angeles, 1967.

Németh, Gyula, Attila és Hunjai, Budapest 1940, Türk. trc., Şerif Baştav, Attila ve Hunları, İstanbul 1962.

Okçu, Yahya, Türk-Rus Mücadelesi Tarihi, Ankara 1953.

Ormanian, Malachia, The Church of Armenian, trans. by M. Gregory and ed. by T. Poladian, London 1955.

Ortaylı, İlber, Tanzimattan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği, İstanbul 1985.

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, I. Yayın Yönetmeni: Robert Mantran, çev., Server Tanilli, İstanbul 1991.

Ostrogorsky, George, Bizans Devleti Tarihi, çev., Fikret Işıltan, Ankara 1981.

Ozanyan, Kagik, The History of the Armenian Language, Merzifon 1913.

Öke, Mim Kemal, "The Responses of Turkish Armenians to the Armenian Question, 1919-1926", Armenians in the Ottoman Empire and Modern Turkey (1912-1926), İstanbul 1984, s. 70-101.

Özkaya, Yücel, "Arşiv Begelerine Göre XVIII. Yüzyıl ve XIX. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermeniler'in Durumu", Tarih Boyunca Türklerin Ermeni Toplumu İle İlişkileri, Ankara 1985, s. 149-158.

Öztoprak, İzzet, Kurtuluş Savaşı'nda Türk Basını, ankara 1981.

Pasdermadjian, H., Histoire De L'Arménie, Paris 1949-1971.

"Political Rally for Lisbon Five", The Armenian Weekly, 11 Şubat 1984.

Reşit, Ahmet, Ekaliyetlerin Himayesi, İstanbul 1933.

Sakarya, İhsan, Belgelerle Ermeni Sorunu, 2. Baskı, ankara 1984.

Salmaslian, A.,Bibliographie de L'Arménie, Paris 1946.

Sanjan, Avedis K., The Armenian Communities in Syria under Ottoman Dominion, Cambridge 1965.

Sarıhan, Zeki, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, I. Ankara 1993.

Sarkissian, Karekin, "The Armenian Church in Contemporary Times", Religion In The Middle East'den ayrı basım, Cambridge University Press, 1969.

Schemsi, Kara, Turcs et Armeniens devant I'Historie, Genéve 1919.

Sevim, Ali, Genel Çizgileriyle Selçuklu-Ermeni İlişkileri, Ankara 1983.

Shaw, Stanford J.-Ezel Kural Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey: Reform, Revolution and Republic: The Rise of Modern Turkey, 1808-1975, London 1977.

Shaw, Stanford J., "Ottoman Population Movements During The Last Years of the Empire, 1885-1914: Some Preliminary Remarks", JOS, I, İstanbul 1980, s.191-205.

Sırma, İhsan Süreyya, "Tanzimat Fermanının Tahlili", Tanzimatın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu(Bildirileri), Ankara 1991, s.95-100.

Sonyel, Salahi R., Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, I. Ankara, 1973.

Soysal, İsmail, Tarihçeleri ve Açıklamaları ile Birlikte Türkiye'nin Siyasal Andlaşmaları, 1920-1945, C. I., Ankara 1989.

Süslü, Azmi, Ermeniler ve 1915 Techir Olayı, Ankara 1990.

Sykes, M., Through Five Turkish Provinces, London 1900.

Şener, Abdülkadir, "İslam Hukukunda Gayri Müslimler", Türk Tarihinde Ermeniler, İzmir 1983, s. 41-56.

Şimşir, Bilal N., Deportes of Malta, İstanbul 1976.

Tansel, Selahattin, Mondros'tan Mudanya'ya Kadar, I, Ankara 1973.

Tekin, Mehmet, Hatay Tarihi, Antakya 1993.

Tekirdağ, M.C. Şehabeddin, "Lübnan", İA, 7. Cilt, İstanbul 1988, s. 101-107.

Temon, Yves, Les Arméniens: Histoire d'un génocide, Paris 1977.

The Armenian Image in History and Literature, Editor: Richard G. Hovannisian, Malibu, California 1981.

The Tragedy of Nagorno Karabakh, Ankara 1993.

Toker, Metin, Türkiye Üzerinde 1945 Kabusu, II. Baskı, Ankara 1971.

Tuğlacı, Pars, İstanbul Ermeni Kiliseleri, İstanbul 1991.

Turan, Osman, Türk Cihan Hakimiyeti efkuresi Tarihi, C. II, İstanbul 1969.

Türkmen, Fikret, Türk Halk Edebiyatının Ermeni Kültürüne Tesiri, İzmir 1992.

Türközü, H. Kemal(Erdal İlter), Türkmen Ülkesi(=Doğu Anadolu) Adı ve Emperyalizmin Etkileri, Ankara 1985.

Umar, Bilge, Türkiye'deki Tarihsel Adlar, İstanbul 1993.

Uras, Esat, The Armenians in History and the Armenian Question, İstanbul 1988.

Urfalı Mateos Vekayi-Namesi ve Papaz Grigor'un Zeyli, Türk. çev., Hrant D. Andreasyan, ankara 1962.

Varandian, Mikael, Origins of the Armenian Movement, Vol. 2, Geneva 1913.

Vartabed, Hrant, L'Empire Ottoman et L'indépendance de L'Eglise Arménienne, Publications du Dadjar, Nu. 2 Constantinople 1917.

Vassilian, Hamo B.(cd.), The Armenians: A Colossal Bibliographie Guide to Books Published in the English Language, California 1993.

Walker, Christopher J., Armenia: The Survival of a Nation, London 1980.

Yavuz, Bige, Kurtuluş Savaşı Döneminde Türk-Fransız İlişkileri, Fransız Arşiv Belgeleri Açısından (1919-1922), Ankara 1994.

Yerasimos, Stefanos, Milliyetler ve Sınırlar: Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu, İstanbul 1994.

Yıldırım, Hüsamettin, "The role of Armenian Religious People in the Armenian Rebellious Movements", Kars and Eastern Anatolia in the Recent History of Turkey Symphosium and the Excavation (Kars-Subatan), Ankara 1994, s.223-230.

Yurtsever, Cezmi, Ermeni Terörü-Gelişimi ve Analizi, İstanbul 1987.